Algemene beschouwingen bij de Begroting 2024

“Samen kan het anders”

Beste inwoners van Venray, College van Burgemeester en Wethouders, collega raadsleden, geïnteresseerden. Na de periode van Corona en een periode van sterke stijging van kosten voor levensonderhoud ontstaan door de oorlog in Oekraïne, moet er gezocht worden naar een nieuw evenwicht. Er zijn eind 2022 en begin 2023 keuzes gemaakt die de geconstateerde armoedeval iets hebben kunnen verzachten. Voor veel inwoners blijft het zwaar om de hogere kosten voor levensonderhoud te kunnen dragen. Met het vernieuwde armoedebeleid is een stap gezet. De ondersteuning mag echter niet verslappen. De gemeente dient haar rol te nemen om burgers te blijven ondersteunen en vooral te stimuleren om gebruik te maken van mogelijkheden.

Samenwerking_Venray_logo_CMYK_zwart.jpg

Zorgen voor de toekomst.

We zien dat de meerjarenbegroting een ravijn laat zien in het resultaat na het jaar 2025. Mogelijk wordt het ravijn niet zo diep als nu berekend. Maar we mogen niet afwachten tot het werkelijkheid wordt. Als er inderdaad 7,3 miljoen Euro in 2026 minder opbrengsten zijn voor Venray dan zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Samenwerking Venray vindt het nu tijd om te starten met het zoeken naar de minst pijnlijke oplossingen. Graag willen we tijdig benoemen waar we niet aan willen tornen. En we willen op tijd binnen de raad een prioritering benoemen wat zijn de eerste onderdelen die we willen schrappen of korten. Wij zijn geen voorstander van een kaasschaafmethode want dan zijn er voorzieningen die gekort worden waar helemaal geen ruimte is.

In een motie die we hebben voorbereid en gezamenlijk met meerdere partijen zullen indienen willen we het proces opstarten om te komen tot verantwoorde keuzes voor het ravijnjaar.

Tot slot nog enkele thema’s die wij als Samenwerking Venray enorm belangrijk vinden en waar we blijvend aandacht voor vragen.

De kwaliteit van de leefomgeving:

In het samenwerkingsakkoord en ook het coalitieprogramma zijn wensen t.a.v. de kwaliteit van de leefomgeving benoemd. We mogen hierin niet verslappen. Door deelname aan grenzeloos meten hopen we in beeld te kunnen brengen welke luchtkwaliteit we in werkelijk hebben. We blijven het vanzelfsprekend vinden dat je nieuwe woningen alleen plaatst op plekken waar de kwaliteit van de leefomgeving voldoende is. Ook tijdelijke woningen of plaatsen voor asielzoekers of vluchtelingen kunnen alleen daar geplaatst worden.

Duurzaamheid.

We zijn volop bezig met klimaatadaptatie. Het zoveel mogelijk opvangen van water en het weer terugbrengen in de bodem via infiltratie is een goede basis. Daarin helpt het vergroenen van de buitenruimte. Stimuleren van afkoppelen van hemelwater en het infiltreren in de bodem.

De energietransitie wordt volgens Samenwerking Venray niet goed aangepakt. Er is door de enorme stijging van de energiekosten een flinke stap gezet ten aanzien van het verlagen van het energieverbruik. Maar anderzijds laten we toe dat stappen genomen door particulieren of bedrijven, door opwekking van duurzame energie op daken door de overbelasting van het Stroomnet op het bordje van de ondernemer en particulier worden gelegd. We laten in ons beleid toe dat zonnevelden worden aangelegd op plaatsen waar geen verbruikers zijn. Subsidie wordt daardoor opgeslokt door veelal buitenlandse initiatiefnemers.

In Venray wekken we duurzame energie op via meerdere technieken, maar in onze beleidsstukken benoemen we alleen zonne-energie als oplossing. We sluiten de ogen voor alle technieken die er zijn en in ontwikkeling zijn en geven geen eerlijk beeld van de werkelijke opwekcapaciteit. We gebruiken oude cijfers van opwekkingscapaciteit. We houden geen rekening met het verlaagde energieverbruik sinds de sterke stijging van de energieprijzen. We hopen dat bij de herziening van de KODE Venray er wel een juist beeld gepresenteerd wordt van wat er is en wat de behoefte is. Vragen die we onlangs gesteld hebben gaven helaas alleen achterhaalde cijfers.

Tot slot nog de waarschuwing welke wij al eerder hebben gedaan. Ten aanzien van de Stikstof problematiek  wordt een zeer grote denkfout gemaakt.

Het verminderen van ammoniak-stikstof op natuur past in het doel om de natuur te versterken. Opkopen van agrarische bedrijven pas hierin. De ammoniak stikstof die weggekocht wordt echter deels gebruikt om extra woningen, mensen, wegen, verkeer en bedrijfsterreinen te ontwikkelen en daarmee NOx stikstof te verhogen. Dit is een grote misvatting. Met ammoniak reductie zorgen we voor minder bemesting van de natuur en daarmee een terugdringen van stikstof minnende beplanting, maar met het toestaan van het verhogen van de NOx hoeveelheid zorgen we voor een toename van de vergiftiging van de natuur door NOx. Geef dus in de toekomst niet de agrarische ondernemer de schuld als de doelen niet gehaald worden en de natuur toch achteruit blijkt te gaan. Stikstof als NOx moet je ook reduceren en niet laten toenemen.

Tot zover onze bijdrage, we hopen op een constructief debat.

 

Samenwerking_Venray_logo_CMYK_zwart.jpg

Venray, 7 november 2023,

Fractie Samenwerking Venray
Theo Mulders
Bernie van Lierop
Jeroen van de Leur