Algemene Beschouwingen

maandag 24 juni 2019

Beste inwoners van Venray, College van Burgemeester en Wethouders, collega raadsleden, geïnteresseerden,

De essentie van deze Voorjaarsnota is dat het College van Burgemeester en Wethouders geen keuze maakt in de aanvragen voor het Meerjarig Uitgaven en Investeringsprogramma (MUIP).  Er is financiële ruimte om nieuw beleid op te pakken en het Collegeprogramma 2018-2022 verder uit te kunnen voeren, maar uit de inventarisatie van de ambities blijkt dat op dit moment het totaal van de ambities uitstijgt boven de beschikbare financiële middelen.  In het kader van de begroting 2020 en volgende jaren zal bij de programmabegroting (in eerste instantie door het College van Burgemeester en Wethouders) een afweging worden gemaakt van alle MUIP aanvragen.

Waar voor het College van Burgemeester en Wethouders geldt dat een aantal essentiële kaders nog niet zijn vastgesteld, bijvoorbeeld de Toekomstvisie en de Investeringsagenda Noord Limburg, geldt dat voor Samenwerking Venray ook. Daarnaast missen wij door de summiere omschrijvingen in de Voorjaarsnota en alle MUIP-aanvragen de onderbouwing, de nagestreefde doelstellingen en soms ook het inzicht in de benodigde financiële middelen. Hierdoor wordt het voor ons, als politieke partij, lastig om nu richting mee te geven. De kaders- en uitgangspunten die Samenwerking Venray wil meegeven zijn verwoord in en of gebaseerd op ons verkiezingsprogramma 2018-2022 “Denk anders, denk samen”. Eén kader daaruit willen wij nadrukkelijk benoemen: geen stijging van de OZB (anders dan de afgesproken inflatiecorrectie) ook niet als de truc van een gelijkblijvende lastendruk wordt opgevoerd.

Verder lezen? klik op de link naar de volledige tekst van Algemene Beschouwingen