verzoek om extra raadsvergadering

woensdag 26 september 2018

Met een beroep op de gemeentewet hebben de fracties van Samenwerking Venray en Pro Venray verzocht om een extra raadsvergadering.

Deze 2 fracties willen het College van Burgemeester en Wethouders op deze manier dwingen naar de eventuele op/aanmerkingen ('wensen en bedenkingen') te luisteren die deze fracties en/of andere fracties hebben met betrekking tot het voornemen een grote huisvestigingslocatie voor arbeidsmigranten toe te staan op de locatie De Hulst I. 

Lees hier de tekst van het verzoek dat gericht is aan de burgemeester, de heer H. Gilissen. 

Verzoek ex artikel 17 lid 2 Gemeentewet

Geachte raadsvoorzitter,

Zoals aangekondigd in de raadsvergadering van 18 september 2018 verzoeken de leden van de fracties ProVenray en Samenwerking Venray u, met een beroep op artikel 17 lid 2 van de Gemeentewet, de Gemeenteraad van Venray voor een vergadering bijeen te roepen.

De reden van dit verzoek is gelegen in het feit dat een initiatiefnemer op de locatie 'De Hulst' een huisvestigingslocatie voor arbeidsmigranten wil gaan exploiteren/oprichten. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft de gemeenteraad daarover bij brief van 21 augustus 2018 geïnformeerd. Blijkens de beantwoording in de raadsvergadering van 18 september 2018 is het College van Burgemeester en Wethouders niet voornemens om, alvorens het College besluit, de gevoelens van de raad van de gemeente Venray in te winnen om zodoende die gevoelens ('wensen / bedenkingen") te kunnen betrekken bij de besluitvorming over de aanvraag.

De fracties ProVenray en Samenwerking Venray willen hun eventuele "wensen/bedenkingen" hierover in een openbare raadsvergadering kenbaar maken.

Uiteraard kan de vergadering waarom wij u verzoeken pas plaatsvinden zodra de aanvraag, en alle daarbij benodigde formaliteiten, door de initiatiefnemer/aanvrager zijn ingediend en/of vervuld en de leden van de Raad van de gemeente Venray kennis hebben kunnen nemen van alle stukken en daarover geïnformeerd zijn echter vóór het tijdstip waarop het College van Burgemeester en Wethouders definitief besluit over de aanvraag. Wij verzoeken u de leden van de gemeenteraad te informeren zodra de aanvraag is ingediend en de stukken beschikbaar zijn. De datum van de vergadering kunt u daarna in overleg met de leden van het presidium plannen.

Met vriendelijke groet,

J.J.G. Gielens, fractievoorzitter ProVenray

M.P.H.M. Leenders, fractievoorzitter Samenwerking Venray

E.I. van den Akker, fractielid Pro Venray

E. Bruno, fractielid Pro Venray

B.E. van Lierop, fractielid Samenwerking Venray

M.H.T.G. Mulders , fractielid Samenwerking Venray