motie van afkeuring

dinsdag 18 september 2018

Tijdens de raadsvergadering van 18 september hebben de fracties van Samenwerking Venray en Pro Venray een motie van afkeuring ingediend tegen het College van Burgemeester en Wethouders.

Deze 2 fracties zijn niet te spreken over het gegeven dat het College niet van plan is, bij een gevoelig onderwerp grootschalige huisvestiging van arbeidsmigranten, de raad in de gelegenheid te stellen 'wensen en bedenkingen' te uiten. 

 

De motie had de volgende tekst: 

De raad van de gemeente Venray in vergadering bijeen op 18 september 2018; 

Overwegende dat:

  • De raad van de gemeente Venray op 21 augustus 2018 door het College van Burgemeester en Wethouders is geïnformeerd over een initiatief voor een (tijdelijke) huisvestigingslocatie voor arbeidsmigranten op “De Hulst I”.
  • Dit initiatief via een tijdelijke omgevingsvergunning kan worden vergund.
  • De Raad zich realiseert dat besluitvorming over die tijdelijke omgevingsvergunning een bevoegdheid is van het College van Burgemeester en Wethouders.
  • Een huisvestigingslocatie voor arbeidsmigranten in de gemeenschap gevoelig kan liggen.
  • Een huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten politiek een gevoelig onderwerp kan zijn en, blijkens eerdere discussies aangaande huisvestigingslocaties voor arbeidsmigranten in deze gemeenteraad, dit in de raad van Venray ook  is.
  • Het College van Burgemeester en Wethouders geen blijk geeft van een voornemen de Raad van de gemeente Venray op enigerlei wijze te betrekken bij of voorafgaand aan besluitvorming.

Gehoord de beraadslagingen, gelet op artikel 32 van het Reglement van Orde;

Spreekt haar afkeuring uit over de handelwijze van het College van Burgemeester en Wethouders.

En gaat over tot de orde van de dag.