Waarom tegen plan melkfabriek?

woensdag 20 september 2017

In de commissie wonen van 29 augustus 2017 heeft Samenwerking Venray gewezen op het feit dat het plan niet past binnen het regionaal beleidskader Huisvesting buitenlandse werknemers en de door Venray vastgestelde versie hiervan. Het staat letterlijk ook in het de raadsnotitie: "Het plan past in beginsel niet binnen het regionaal beleidskader Huisvesting buitenlandse werknemers". Huisvesting niet mag gerealiseerd worden op een bedrijventerrein. Zou het geen bedrijventerrein zijn, dan zou nieuwbouw alleen mogen als vervanging van gesloopte oppervlakte Bruto BVO, BedrijfsVloerOppervlak. Ook hierin wordt afgeweken. Naar onze mening wordt veel minder m² Bruto BVO gesloopt als nieuwgebouwd. Alleen de 2 logiesgebouwen met 4 verdiepingen zijn al 4000 m² BVO. De oppervlakte van de te slopen gebouwen is tussen de 2000 en 2500 m².
Er is een summiere beschrijving van enkele andere locaties met een huidige bestemming die wel binnen het beleidskader omgezet kunnen worden maar dit is zeker geen totaalbeeld en geen legitimatie om dan maar af te wijken van het beleidskader.

In de aangenomen raadsmotie (CDA/Samenwerking Venray/VVD van juni 2016) werd gesteld dat er plek moest zijn voor andere urgenten en dat er significant minder plaatsen moesten komen.
De voorgestelde oplossing van 72 plaatsen die in overleg bezet worden door urgenten of buitenlandse werknemers waarbij er altijd 12 plaatsen ten alle tijden beschikbaar zijn komt niet overeen met deze motie. Er wordt vastgehouden aan minimaal 288 plaatsen vanaf het begin.
Er is in onze ogen daarmee geen enkele intentie te starten met een kleiner aantal en daarmee het vertrouwen te winnen van de omgeving. Alleen op die manier verkrijg je draagvlak en zou een uitbreiding tot 288 geaccepteerd kunnen worden.
Omdat er onvoldoende draagvlak is voor het voorgestelde plan is te voorzien dat er een lange juridische en procedurele weg gevolgd moet worden voordat de omgevingsvergunning definitief kan worden door de vele te verwachten bezwaren en beroepen die er gaan komen.
Samenvattend

Samenwerking Venray zal niet instemmen met de verklaring van geen bedenkingen. 
De reden hiervoor is dat volgens ons er op 2 onderdelen afgeweken wordt van het beleidskader huisvesting buitenlandse werknemers.
1. De huisvesting is niet toegestaan op een bedrijventerrein.
2. Het aantal m² BVO-nieuwbouw is groter als het aantal m² sloop. Dit past ook niet in de regionale visie bedrijfsterreinen onlangs nog vastgesteld door de raad waarbij altijd compensatie op een andere plek moet gebeuren.